Udruženje CENTAR. Centar za istraživanje javnih politika je nevladina organizacija istraživačkog usmerenja (eng. think tank), osnovana 2010. godine. CENTAR se bavi se ispitivanjem efekata javnih politika u domenu bezbednosti i socio-ekonomskog statusa građana. Cilj CENTRA je da utiče na pobošljašanje primene i promenu javnih politika. Bezbednost, inkluzivnost i reprezentativnost ugroženih i ranjivih grupa su u istraživačkom fokusu CENTRA. CENTAR neguje multidisciplinarni pristup i u prvi plan stavlja kvalitativna terenska istraživanja jer smatra da je za formulisanje održivih javnih politika važno sagledati problematiku kako na centralnom tako i na lokalnom nivou.

U svom radu, CENTAR posebnu pažnju posvećuje pitanju posedovanja (il)legalnog vatrenog oružja i njegovog uticaja na ljudsku bezbednost. U 2015. CENTAR je za potrebe Regionalnog centra za pešadijsko oružje u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi (SEESAC) pri Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), sproveo analizu podataka o incidentima vezanim za zloupotrebe oružja u Srbiji, stavovima građana o posedovanju i nošenju oružja, kao i komentare o viđenom oružju koje su građani unosili na platformu Oružje na meti.

CENTAR je, pored ovog sveobuhvatnog istraživanja, sproveo i one manjeg obima poput Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost. Ovo istraživanje je imalo za cilj da ispita percepcije mladih i žena kao dve posebno osetljive društvene grupe o posedovanje oružja. Glavni rezultati su predstavljeni u predlogu javne politike Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost: Da li nas oružje štiti ili plaši?  

CENTAR je bio članica Radne grupe za pripremu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija 1325 – žene, mir i bezbednost u Srbiji za period 2016-2020. CENTAR je takođe članica Mreže 1325 – žene, mir i bezbednost koja okuplja organizacije civilnog društva, akademske zajednice, pojedinke i pojedinace koji aktivno rade na unapređenju primene Rezolucije 1325 u Srbiji i lokalizaciju Nacionalnog akcionog plana. Fokus CENTRA u okviru mreže je na pitanju uključivanja perspektive rodno zasnovanog nasilja u zloupotrebe oružja u aktivnosti Mreže.